فاطمه فرخی

فاطمه فرخی

مدیر نوآوری و توسعه فناوری

متعهد، مسئولیت پذیر، سخت کوش

  • پست الکترونیک: f.farrokhi96@gmail.com

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.